بیمار۶۷۶ خانم س -ف از انگلستان مبتلا به هرنی دیسکالC5C6 وC6C7

بیمار۶۷۶ از انگلستان مبتلا به هرنی دیسکالC5C6 وC6C7 در تاریخ ۹۶/۹/۲۱ عمل شد. ( به درخواست بیمار نام و چهره ایشان پنهان ماند.)


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
جراحی دیسک در رسانه ها
جراحی دیسک به روش بسته
جراحی دیسک به روش باز
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5